สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์  เพื่อที่จะให้สถานศึกษาในสังกัดมีแนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ที่ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติของ สพฐ. สถานศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวขี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สถานศึกษาสามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้น ป.1,2 ป.4,5 ม.1,2 และม.4,5 ในปีการศึกษา 2562 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำได้  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายคือ ครูแกนนำใน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มละ 9 คนและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ รวม 80 คน วิทยากร ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร และศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3