สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ รองรับภารกิจตามแผนและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมี นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ      ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ