ท่านจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา ของโรงเรียนใน สังกัด สพม.37

+++++วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.37 ท่านจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด สพม.37 จำนวน 4 โรงเรียน โดยแยกเป็นโรงเรียนในจังหวัดแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา และโรงเรียนในจังหวัดน่าน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวง, โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนทุ่งช้าง ในการนี้นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา ความต้องการการช่วยเหลือของโรงเรียนตามบริบทของแต่ละพื้นที่