สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาร่างปฏิทินการดำเนินงานฯ , กำหนดการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2