+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัด ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร รุ่นที่ 2 +++

^^^  วันนี้  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รุ่นที่ 2  ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2  มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นการผนึกกำลังขององค์กรทั้ง 12 ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นด้วยความสำนึกในการรู้คุณของแผ่นดิน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเคยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิตดาลัย ว่า “ความรักทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความรักชาติ รักแผ่นดิน”

การจัดโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติได้สัมผัสกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยประสบการณ์ตรง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สำคัญได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย และสร้างทักษะพื้นฐาน การเกษตรยั่งยืนและการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและอาชีพในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นวิถีที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

 

 

ขอขอบคุณทั้ง 12 องค์กร ที่ร่วมกันทำให้เกิดโครงการดี ๆ เช่นนี้ จัดได้ว่าได้ช่วยพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนของชาติอีกระดับหนึ่ง และน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับองค์กรอื่นๆที่มีโครงการที่ดีเช่นนี้จะยั่งยืนถาวรตลอดไป และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++++