สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแค ข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ 98/25262 ลว. 27 พฤษภาคม 2562 ให้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. โรงเรียนเมืองใหม่ ขออนุมัติ จำนวน 2 รายการ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ เป็นผู้ชี้แจง
  • รายการที่ 1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ชั้น ป.1 – ม.3
  • รายการที่ 2 ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ที่จัดเก็บนักเรียนทุกคน
  1. โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ขออนุมัติ จำนวน 6 รายการ โดยผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นผู้ชี้แจง
  • รายการที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6/8
  • รายการที่ 2 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (EP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/8 ถึงอนุบาลปีที่ 3/8 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 ถึงประถมศึกษาปีที่ 2/8 ที่เรียนในโครงการ (EP)
  • รายการที่ 3 โครงการสอนว่ายน้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3
  • รายการที่ 4 โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (ค่าจ้างครูต่างชาติ) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ไม่ได้เรียนในโครงการ (MEP)
  • รายการที่ 5 โครงการเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา (ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน
  • รายการที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (SMS) ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่สมัครเรียนในโครงการห้องคณิต-วิทย์

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 และแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. กำหนด…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)