สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว