พป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)และเสวนาเขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ  2562  

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)และเสวนาเขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ  2562     ในวันที่  31   พฤษภาคม   2562   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานฯ     มีคณะรอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต  1 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน / ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต  1  เข้าร่วมประชุมฯ