+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ITA ช่อสะอาด+++ เน้นสุจริต

^^^^^วันนี้    นายสุภาพ  กาวิ รอง ผอ.สพป.มส. เขต1   รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   การจัดค่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่อสะอาด  เน้นสุจริต  5  ประการ  คือ  องค์กรคุณธรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด,การมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต,อยู่อย่างพอเพียง,มีจิตสาธารณะ    โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  1-2  มิถุนายน 2562   ณ  ห้องประชุมทัชสตาร์  รีสอร์ท  อำเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่

///โดยมีจุดประสงค์ของการประชุมเพื่อพัฒนาองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  ตอบสนอง  การป้องกันการทุจริตประกอบกับในปัจจุบันยังมีกรณีที่เสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริต  ทรัพย์สินหรือเวลาในการปฏิบัติราชการที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้  โดยมุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  โปร่งใสตรวจสอบได้ เสมอภาคและเป็นธรรมจนเป็นวิถีมีระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงและการเตรียมความพร้อมในการรองรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา(ITA)

+++ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา รวมจำนวน 75  คน +++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน