สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการบริการการจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์

วันที่  1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบำเหน็จ และบรรยายพิเศษ ในการนี้ก่อนพิธีเปิดการประชุม ท่านประธานฯ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อนิจกรรม  มีนายประคองเกียรติ บุบผาพรหม ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ นโยบายการจัดการศึกษา สามารถนำนโยบายไปพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 37 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 369 คน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500 ) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ