สพป.พิจิตร เขต 1 นำทัพลูกเสือ เนตรนารี ร่วมชุมนุม

เมื่อ 1 มิถุนายน 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทัพลูกเสือ เนตรนารีในสังกัด  เข้าร่วมงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด มีลูกเสือ-เนตรนารี จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และลูกเสือจากเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย จำนวน 6,810 คน เข้าร่วมชุมนุมระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 2) เพื่อให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตสาธารณะในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น