สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมโครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เมืองเศรษฐกิจ EEC เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เมืองเศรษฐกิจ EEC เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาครู/นักเรียน ด้านการสอนงานอาชีพเชิงระบบสู่นักเรียนเถ้าแก่น้อย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ และตอบสนองนโยบายพัฒนานักเรียนหลักสูตรงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและนวัตกรรมเทคโนโลยี จึงจัดอบรมฯ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเขื่องวงศ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๘๐ คน