สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ IEP Online , SET , DMC

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบ การให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)  ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะและสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET) และระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ในการใช้ระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน โดยมีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)  ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมขึ้นมาในครั้งนี้