สพป.เลย เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการเงินพัสดุโรงเรียน ระดับผู้ปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน  อำเภอภูหลวงนายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดอำเภอภูหลวง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุในแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุของบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติ โดยมีบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม