สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00- 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสหรัฐ คงมานะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ นางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดใดยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีและเอื้อต่อจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอกับนักเรียน และเพื่อจัดหาบุคลากรมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นแต่ยังขาดแคลนงบประมาณ โดยมีนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานที่ปรึกษา พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี จำนวน 10 แห่ง) ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้นำชุมชน ร่วมตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีและถวายผ้าป่า ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนวัดใดยาว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)