สพป.เลย เขต ๒ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวังสะพุง   นายกานนท์  แสนเภา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย   โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่อง ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  ๒๕๖๒  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญในการที่จะร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย  เป็นการส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนและครูผู้สอน อีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เข้ารอบคัดเลือกเพื่อแข่งขันในระดับประเทศต่อไปซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๔๑๖ คน จาก ๙๐ โรงเรียน  มีกรรมการคุมสอบและตัดสิน จำนวน ๓๕ คน แข่งขัน ๗ กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมือ ๓ รายการ  ช่วงชั้นที่ ๑,๒,๓  การเขียนเรื่องจากภาพ ๒ รายการ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ ๑และ ๒  การเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๓ และการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ ช่วงชั้นที่ ๓