สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการจัดการศึกษา เครือข่ายวะตะแบก อ.เทพสถิต

วันที่  4  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก อำเภอเทพสถิต และบรรยายพิเศษ โดยมีนายประสิทธิ์  ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก กล่าวรายงาน อาศัยมติการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีมติให้มีการประชุมใหญ่ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ เป็นปีที่รู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย ให้การวางแผนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอโครงการ/กิจกรรมเครือข่าย สรุปงาน แนวทางการพัฒนาเครือข่ายติดตามผลการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ และเพื่อได้รับความรู้จากวิทยากรในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) และแนวทางการประกันคุณภาพแนวใหม่ วิทยากร ได้แก่ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ดร.วรายุทธ ทวีลาภและน.ส.ภาณินี ศรีพัฒน์ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกจำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 143 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ