สพม.19 ให้ความรู้การขอรับบำเหน็จ บำนาญ แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 รวม 79 คนเพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์หลังการเกษียณอายุราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ตามระยะเวลาที่กำหนดและรวดเร็ว

https://www.youtube.com/watch?v=R4FGsZ5OFnU&feature=youtu.be

…………………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2791885527504842&__xts__%5B0%5D=68.ARBIoAjSR738R6U7pz3_xM3lgX5Zasr8rsAwGYgPm1GiyvLphow-KvxKkXSuDOYJOXQfHCo8udOMJofGDH-P1rA44V2vCzrqJwWt_i3nwKQW2zgpq3ORfHgNlM5qCYJ7fBBODoyrxI8EuRhAKhaEu7X5xZUBTJ4A_CAtENrxusxTJtB-VgS0fw8AkgPkqN0iH9cvwqKxiU-Y5_Gdj1IMbLnhfJXguVCYcMjptfgoS6flLsAHct_-tpTFrNnRUr4Zz_wcYYvnfl9ndw3OtOKgchhaTioF9q0WZPmEPuFsBmmnY16NroIRWP0uH-bRMlhQASNdd6Cav73A1qASY7PDGpCcch0t3YGFaEnkxTkF9Xvpwxk2f0RM44jtVkZd-e1IOx5lNeWnDxX9OVUYCtwpdFBOVUirSmMwI3n6mpFIebo1dfwicb7xZyxeIwgwMsKBEkTygol0xb_QJ8Z7F0ep&__tn__=-UC-R