ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมสัมมนา “พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน”

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา “พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประธานมูลนิธิ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน และยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประธานในพิธีเปิดโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.  ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)