ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย โดยนายสมศักดิ์ แก้วแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย กล่าววัตถุประสงค์การจัดค่าย เพื่อฝึกอบรมนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริง และนำไปใช้ในชีวิตจริง ซาบซึ้งถึงแนวทางพระพุทธศาสนา หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา และสร้างความสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 85 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ วัดวังไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก