สพป.นครปฐม เขต 1และ สพป.นครปฐม เขต 2 อบรมเป็นแม่พิมพ์เทิดทูนสถาบันฯ

 

สพป.นครปฐม เขต 1และ สพป.นครปฐม เขต 2 อบรมเป็นแม่พิมพ์เทิดทูนสถาบัน

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2562 นายภิญโญ ประกอบผล รอง ผวจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 570 คน และ สพป. นครปฐม เขต 2 จำนวน 310 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม การอบรมครั้งนี้คณะวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 ได้อบรมตามหลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 ด้วยการบรรยายประกอบภาพ แสง สี ที่พระมหากษัตริย์แต่ละสมัย ทรงทะนุบำรุงบ้านเมืองด้วยความอุตสาหะ ทรงกอบกู้เอกราชด้วยความยากลำบาก ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ คณะวิทยากรปลุกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมเทิดทูนสถาบัน และ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ นำเรื่องราวไปสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนรักแผ่นดิน รักประเทศไทย ขอให้คุณครูนำเรื่องจิตอาสาไปบูรณาการสอนนักเรียนในทุกวิชา และขอให้น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปสอนนักเรียนให้มีทัศคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง มีจิตอาสาร มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยต่อไป