สพม. 36 ร่วมประชุม “พุธเช้า …ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2562

วันที่ 5 มิถุนายน  2562 เวลา 7.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  พร้อมด้วย นายประจักษ์ สีหราช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  ผู้อำนวนการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน  เข้าร่วมการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ “ พุธเช้า…. ข่าว  สพฐ.” ครั้งที่ 23/2562  ณ   ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เพื่อรับฟังการชี้แจง เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ, โครงการลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ,โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ , การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครองครัว  ปีการศึกษา 2562  จาก นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว