สพม.3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน/พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 และนายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตอน โครงการฝายแม้วชะลอน้ำ ข้อราชการจาก สพฐ. เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100%) โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ”ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Onlihe) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 สำนักพัฒนการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้