รับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการศึกษาของชุมชน

นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พร้อมคณะครู ร่วมกับชุมชนพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน รับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการศึกษาของชุมชน จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี /ประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานฯ รางวัลที่ได้รับครั้งนี้เป็นรางวัลที่ได้มาจากการมุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา โดยนำคุณลักษณะ บทบาทและความสำคัญของ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่มีต่อชุมชน สังคมและวัฒนธรรมมาร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรค์ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีผลงานเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม สามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชนนั้นดีขึ้นและเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับรางวัลเกียรติยศ 1 ใน 16 รางวัลในระดับประเทศ ณ หอประชุมนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562