สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมทั้งจัดกระทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาแก่สาธารณชนในระบบ DMC ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบผลการเรียนของนักเรียน และฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ให้เป็นตามนโยบายด้านการจัดเก็บข้อมูลของสพฐ. คือ รวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน เป็นเอกภาพ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีผู้ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการพัฒนาครบทุกโรงเรียน มีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2