ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Oline) และระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ปีการศึกษา 2562

              วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องริมธารา สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Oline) และระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรมฯ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจัดการเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ  และลงข้อมูลเด็กพิการเรียนรวมได้ทันเวลาที่กำหนด   คือ  วันที่  10  มิถุนายน  2562  ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นข้าราชการครูผู้รับผิดชอบโปรแกรม  IEP Oline และระบบ SET  โรงเรียนละ  1  คน รวมทั้งสิ้น  292  คน