กลุ่มจตุรภาคีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19 บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 กลุ่มจตุรภาคี โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดเลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง  “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก”  ระหว่าง โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม  โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม  โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม และโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม พร้อมกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกลุ่มจตุรภาคี กับ สพม.19

https://www.youtube.com/watch?v=9qnC5j8deHE&feature=youtu.be

นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มจตุรภาคี  สพม.19 กล่าวว่า กลุ่มจตุรภาคี ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม  อ.วังสะพุง จ.เลย โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย และโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ข้อสรุปและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่ม

                                                                               ไพโรจน์ พรมสอน รก.ผอ.สพม.19
                                                                           สมคิด เกษดา ผอ.ร.ร.ผาสามยอดวิทยาคม

โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทางการสอน เป็นครูมืออาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)  และและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นรูปธรรม  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการโครงการสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและขับเคลื่อน การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะอย่างเป็นรูปธรรม และการนิเทศ  กำกับติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจตุรภาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

                                                                           เฉลิมพร ราศรีชัย ผอ.ร.ร.เอราวัณวิทยาคม

นายสมคิด เกษดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางกลุ่มจตุรภาคี ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจตุรภาคี  การส่งเสริม สนับสนุน ศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริม สนับสนุนศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary National Education Test)  และพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  และการนิเทศ  กำกับติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจตุรภาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มจตุรภาคี

                                                                     ประทีปแสง พลรักษา ผอ.ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม
                                                                        สุพรรณ กล้าหาญ ผอ.ร.ร.เลยสว่างวิทยาคม

…………………………………………………..

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากนางเฉลิมพร ราศีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม