ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา

วันที่ 6  มิถุนาย  2562  เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ    จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา  ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุม 1  อาคาร  สพฐ. 4  ชั้น 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี  นายสนิท  แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุม / น.ส.กาญจนา     ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว