สพป.เลย เขต ๒ ประชุมกลั่นกรองการย้ายครูและศึกษานิเทศก์

วันพุธที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมฉัตรแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ซึ่งมีตำแหน่งศึกษานิเทศก์ว่าง จำนวน ๖ ตำแหน่ง และตำแหน่งครูว่าง จำนวน ๑๗  ตำแหน่ง  เพื่อให้การกลั่นกรองการย้ายเป็นไปด้วยความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีรอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๖๕/๒๕๖๒   เข้าร่วมการประชุม