สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล นำผล O-NET ปี ๖๑ มากำหนดแนว O-NET ปี ๖๒

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาอริยมงคลเพื่อนำผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มากำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๔ สาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุข