สพม.3 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ประธานศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดยรองอธิการบดี ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ จัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.3 จังหวัดนนทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยมีการประสานงานร่วมกับศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนเรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ประธานศูนย์ฯ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้