ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ร่วมหารือการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ Partnership School และโรงเรียนประชารัฐ ของ สพม.34 ในด้านการสร้างเครือข่ายสนับสนุนและการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำ โดยมี ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่แตงให้การต้อนรับ