สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ กบข./กสจ. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๒  ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ คน เป็นข้าราชการ จำนวน ๑๖๐ คน และลูกจ้างประจำ  จำนวน ๖ คน โดยมี นางสาวยุวนุช จงคาดกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ชี้แจงรายละเอียด