++ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนสาใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน++

     ^^^^ วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านาขุนสาใน  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน      โดยเยี่ยมชมห้องเรียนรวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ตลอดจนให้กำลังใจครู นักเรียน  รวมทั้ง ชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++