สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อออกแบบ จัดทำแบบนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงได้ใช้ในการปฏ่ิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลในหน้าที่ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3