สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน