ร.ร.หนองหินวิทยาคม สพม.19 เปิดค่าย ‘เก่งอังกฤษ ชีวิตเปลี่ยน’ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอนุชา ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  English  Integrated Studies Camp 2019   และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘เก่งอังกฤษ  ชีวิตเปลี่ยน’  ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ อยู่ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนโปรแกรม EIS  จำนวน 68 คน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  ให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้  ระหว่างวันที่  6-7 มิถุนายน  2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำนวน 2 ท่าน คือ Mr.Kevan และ Mr.Rene

https://www.youtube.com/watch?v=nW0ufb4IinE&feature=youtu.be

…………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ครูอุบล ศุภบวรรัตน์  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม