สพป.พิษณุโลก เขต 2 ห่วงใยสิทธิประโยชน์ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

นายบุญสม โพธฺิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และขั้นตอนการปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2562 จำนวน 110 คน  โดยมี นางฉวีวรรณ ทองกร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลัง เขต 6 พิษณุโลก เป็นวิทยากร วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2