7 มิถุนายน วันสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดฯ พร้อมกันนี้สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และโรงเรียนบ้านดง ร่วมจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน