ร.ร.ชุมชนวัดตราชู สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันที่ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และ นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ในการนี้ นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตราชู กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในการเกิดอัคคีภัย การเตรียมแผนรับมือกับเหตุการณ์อัคคีภัยของสถานศึกษา ลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายชำนาญวิทย ์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และโรงพยาบบาลพรหมบุรี เป็นอย่างดียิ่ง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 92 คน