สพป.ลำพูน เขต 2 วางแผนการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานในการอบรมที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2