สพม. 19 เฟ้นหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นางสุดาพร พินิจมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่  โดยมี ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน

https://www.youtube.com/watch?v=TMt5gpHuCcI&feature=youtu.be

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2562  เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยของครูผู้สอนและผู้เรียน  รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ประสบผลสำเร็จ โดยแบ่งกิจกรรมการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ (ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6)  กิจกรรมเรียงความ (ระดับ ม. 1-3  และ ม. 4-6)  กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ (ระดับ ม. 1-3)  และกิจกรรมรอบรู้วรรณคดี (ระดับ ม. 4-6)