สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 7  มิถุนายน   2562   สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อชี้แจงข้อมูล  ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ   มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/  ผอ.กลุ่ม /ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมฯ    ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ     มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียนและครูผู้มีผลงานดีเด่น  ได้แก่ เกียรติบัตรการประกวด สื่อการสอนดิจิทัลระดับประเทศ /เกียรติบัตรกิจกรรม “ฉันทลักษ์ไทย ร้อยใจถวายในหลวง”งานสมโภชเนื่องในโอกาสมลคลพรราชพิธีบรมราชาภิเษก   ระดับจังหวัดและมอบโล่และเกียรติบัตรผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ()-NET) ชั้น ป.6 และ ม. 3  ปีการศึกษา  2561 และผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561