สพป.พิษณุโลก เขต 1 พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center:DMC) ปีการศึกษา 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน จำนวน 114 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูล ให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อน ไม่รบกวนสถานศึกษาบ่อยครั้ง คือ 1.โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 2.ระบบ EMIS (Education Management Information  Sysyem : EMIS) ประกอบด้วย โปรแกรมครุภัณฑ์ M-OBEC  ข้อมูลครูและบุคลากร  ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA ข้อมูลเทคโนโลยี 3.โปรแกรมอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC