เลขาธิการ กพฐ. เปิดและรับมอบ “อาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จังหวัดนครสวรรค์

วันที่7 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบ “อาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล จากนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายวิทยา ทองโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จังหวัดนครสวรรค์


นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า ในนามผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ซุ้มทางเดิน ห้องสุขา รั้วโรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่น ๆ โดยได้รับการสนับสนุน ค่าก่อสร้างอาคาร เป็นจำนวนเงิน 4,650,000 บาท และได้มอบเงินเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา ไทยรัฐวิทยา อีกจำนวน 200,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,880,000 บาท ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้

โดยนอกเหนือไปกว่านั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐ ได้แสดงเจตจํานงในการจะช่วยเหลือและสนับสนุน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โครงการพัฒนาอาคารและสถานที่ โครงการพัฒนาครู เป็นต้น รวมถึงต้องการที่จะเข้ามาปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเป็นคนดีผ่านหลักสูตรพลเมืองดี และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันในการใช้โซเชียลมีเดีย รวมถึงได้รับรู้ในเรื่องความผิดและโทษของการใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวต่อว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนด้านเทคโนโลยีเพื่อความทันสมัยและมั่นคง แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ผูกพันกับประเทศต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจการค้าก็ได้รับ ผลกระทบไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการเองก็พยายามสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ แต่ก็สามารถ ทำให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ในบางสถานการณ์ รัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณด้านการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และครุภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาของชาติ

นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวว่า เนื่องจากนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน และในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล ปี 2562 ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป จึงมีนโยบายที่จะจัดสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพิ่มขึ้นอีก 10 โรง จากที่มีอยู่เดิม 101 โรง รวมเป็น 111 โรง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญครั้งนี้ โดยได้คัดเลือก โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่ 6 ที่เพิ่มขึ้นใหม่เพื่อเข้าโครงการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

โดยการสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นเจตนารมณ์ของ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการ นสพ.ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ในการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) ทาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร และอื่นๆ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ขณะเดียวกันมูลนิธิไทยรัฐได้มอบเงินจัดตั้งมูลนิธิประจำโรงเรียน พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน อุปกรณ์และโครงการต่างๆ รวมถึงมีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ หลักสูตรพลเมืองดี และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โดยที่ผ่านมามี โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ 106 โรง ใน 76 จังหวัด และมีนักเรียนกว่า 25,000 คน

ในการนี้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณรอบอาคารโรงอาหารในขณะเด็กนักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อดูความเรียบร้อยของตัวอาคาร และโภชนาการทางอาหารของเด็กนักเรียน รวมถึงได้ร่วมปลูกต้นไม้มั่งมีศรีสุข เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการส่งมอบอาคารในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ : ภูเมธ โชติกาญจนนท์ /ชุติมา สารมะโน
ข่าว : ฐิติมา ชาลีกุล