การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้กระบวนการ Professional Learning Community (PLC)

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) โดย นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติบรรยายพิเศษ นายปรานีต  ชัยสุวรรณ  ประธานเครือข่าย  กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์การจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเพิ่มเทคนิควิธีการใหม่ๆ  และเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ผู้เข้าร่วมครั้งนี้ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเครือข่ายฯ ศีขรภูมิ 1  รวมทั้งสิ้น  302  คน