โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562” รุ่นที่ 1

  วันที่  7  มิถุนายน  2562  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวเกาะโกดกง อ.เมือง  จ.สุรินทร์  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 1   ซึ่งดำเนินการโดย สพป.สุรินทร์ เขต 1วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่  โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น (อายุ  13 – 19 ปี)  และเพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนตนเองต่อไป  ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ มาจากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  จำนวน  34  โรงเรียน  ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  โรงเรียนละ 1  คน  ลูกเสือ – เนตรนารี  แกนนำโรงเรียนละ  8  คน  รวมผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 1  ทั้งสิ้น  304  คน ระยะเวลาในการอบรม  3  วัน  2  คืน (ระหว่างวันที่  7 – 9 มิถุนายน  2562  วิทยากรผู้ให้ความรู้ จากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1