สกลนคร เขต 2 อบรมสะเต็มศึกษา

ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เปิดการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาให้ผู้บริหารและครูปฐมวัย โดยผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 หลักสูรบูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย เพื่อให้ผู้บริหารและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  โดยผู้อำนวยการเขตฯ กล่าวว่า เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและมีวินัยในตนเอง และฝากให้คุณครูดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  170 คน…ชุลีพร/ภาพข่าว