โครงการ สพม.3 ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ สพม.3 ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยนางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ในนามคณะทำงานและคณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ สพม.3 ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ เพื่อให้สถานศึกษาพอเพียงเตรียมความพร้อมจากสถานศึกษาพอเพียงไปสู่ศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูแกนนำของสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนละ 2 คน จากทุกโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 94 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.ธวัชชัย ทับทิม อดีตศึกษานิเทศก์ สพม.38 เป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่รวมไปถึงบุคลากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี