สพป.เชียงใหม่ เขต 2 Kick Off โครงการสำนักงานเขตสุจริต ปี 62

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 Kick Off โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อก้าวขึ้นเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2561 ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ(ITA) จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) อยู่ในระดับสูงมาก(ระดับ A) สี่ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต)ปีงบประมาณ   2562 พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินโครงการฯ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ สพฐ. จำนวน 260,000 บาท

นางภัญพัชญ์  จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าในปีงบประมาณ 2562  กำหนดจัด 6 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และการจัดทำมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและเทียบเคียงผลการดำเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต กับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA ของสถานศึกษาในสังกัด

กิจกรรมที่ 6 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักและปฏิบัติงานตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จนเป็นปกติวิสัย, ก้าวสู่ความยั่งยืน, ร่วมมือกันรับการประเมิน ITA ปี 2562, ยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้นจากระดับ A เป็นระดับ AA และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน

โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นการเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคูณธรรมและธรรมภิบาลในการบริหารงาน, การวิเคราะห์คะแนน และร่วมกันสรุปข้อมูลปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไขการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2561 การฝึกปฏิบัติการเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินตามแบบ IIT, EIT และ OIT โดยนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA

และกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และการจัดทำมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วยการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของปี 2561 และการปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ปี 2562รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมโดย นางสาวอัญรินทร์ ศิรอัญญาลักษณ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และการทบทวนมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสของ รวมไปถึงการทบทวนข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ตามแนวปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมโดย นางภัญพัชญ์  จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน กันอย่างกว้างขวาง  กิจกรรมที่ 2 นี้จัดขึ้นในวันที่ 7 และ 10 มิถุนายน 2562 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2